鯫 tưu (19n)

1 : Cá tép.
2 : Một âm là tẩu. Tả cái dáng mặt kẻ tiểu nhân. Người bây giờ thường tự nói nhún mình là tẩu sinh ý nói mình là kẻ hèn mọn.