鬋 tiên (19n)

1 : Tóc mai của đàn bà buông thõng xuống, tóc mai lòng thòng.