鬉 tông (19n)

1 : Bờm, lông trên cổ các giống thú gọi là tông. Có khi viết là 鬃.
2 : Tóc rối.