鬆 tông (18n)

1 : Tóc rối bù, tục gọi là bồng tông 蓬鬆.
2 : Lỏng lẻo, không được chắc chắn bén sắc gọi là phóng tông 放鬆.