髭 tì (15n)

1 : Râu trên mồm. Râu mọc chung quanh trên mồm trên gọi là tì.