驟 sậu (24n)

1 : Chợt, thốt nhiên xảy đến không kịp phòng bị gọi là sậu.