韙 vĩ (18n)

1 : Phải. Sự gì trái với lễ nghĩa gọi là bất vĩ 不韙.