韋 vi (9n)

1 : Da đã thuộc mềm nhũn.
2 : Trái, cùng nghĩa với chữ vi 違.