鞭 tiên (18n)

1 : Hình roi. Một thứ dùng trong hình pháp để đánh người.
2 : Cái roi trun, cái roi đánh ngựa.
3 : Một thứ đồ binh rèn bằng sắt gọi là thiết tiên 鐵鞭.