靝 thiên (18n)

1 : Trời. Nhà tu đạo sĩ dùng như chữ thiên 天.