闈 vi (17n)

1 : Cái cửa nách trong cung.
2 : Ngày xưa gọi cái nhà để thi khảo là vi, vì thế nên thi hội gọi là xuân vi 春闈, thi hương gọi là thu vi 秋闈.
3 : Cái nhà trong.