譖 trấm, tiếm (19n)

1 : Cáo mách, vu vạ.
2 : Nói gièm.
3 : Một âm là tiếm. Cùng nghĩa với chữ tiếm 僭.