譍 ưng (19n)

1 : Trả lời lại. Nay thông dụng như chữ ưng 應.