謏 tiểu, tẩu (17n)

1 : Nhỏ bé.
2 : Một âm là tẩu. Lời rủ rê dỗ dành.