謅 sưu, sảo (17n)

1 : Bảo nhỏ, bỏ nhỏ.
2 : Một âm là sảo. Nói đùa.