諏 tưu (15n)

1 : Mưu, hỏi, chọn ngày tốt gọi là tưu cát 諏吉.