誠 thành (14n)

1 : Thành thực, chân thực.
2 : Tin, như thành nhiên 誠然 tin thực thế.