詫 sá (13n)

1 : Khoe.
2 : Lạ lùng. Như sá dị 詫異 lấy làm lạ lùng.
3 : Lừa dối.