詢 tuân (13n)

1 : Hỏi han, hỏi nhiều người để quyết nên chăng gọi là tuân.
2 : Tin.
3 : Đều.