詐 trá (12n)

1 : Giả dối.
2 : Tục gọi kẻ tạ cớ gì lấy của cải của người là trá (lừa).