覰 thứ (18n)

1 : Rình mò, trông trộm. Tục gọi sự coi thường người ta là tiểu thứ 小覰.