覜 thiếu (13n)

1 : Lễ chư hầu đi sính họp mặt với nhau.
2 : Ngắm xa, cùng nghĩa với chữ thiếu 眺.