蠋 trục, thục (19n)

1 : Một loài sâu nhỏ ăn hại lá cây. Cũng đọc là chữ thục.