螿 tương (17n)

1 : Hàn tương 寒螿 tức là một thứ ve sầu nhỏ đến mùa rét mới kêu.