蜎 quyên (13n)

1 : Con bọ gậy.
2 : Quyên quyên ngọ nguậy.
3 : Cùng nghĩa với chữ quyên 娟.