舒 thư (12n)

1 : Thư thái, thư sướng.
2 : Thư thả.
3 : Duỗi ra, mở ra.