聘 sính (13n)

1 : Tìm hỏi, mời đón. Nghe biết ai có tài có đức sinh lòng kính lễ, lấy các đồ quí báu đến tặng để cầu thân hay cầu giúp mình gọi là sính.
2 : Hỏi thăm, các nước sai sứ đi thông hiếu với nhau gọi là sính.
3 : Lễ cưới, do người mai mối đem lễ vật đến giạm hỏi cũng gọi là sính.