繡 tú (18n)

1 : Ðủ cả năm mùi.
2 : Lấy tơ thêu thành năm mùi.