縻 mi (17n)

1 : Ràng buộc. Như cơ mi 羈縻 lấy ân ý mà ràng buộc lòng người.
2 : Vòng cổ, cái vòng cổ chân.