緦 ti (15n)

1 : Vải gai nhỏ, dùng làm đồ để trở (để tang) các hàng thân vừa vừa.