絪 nhân (12n)

1 : Nhân uân 絪縕 nguyên khí un đúc đầy dẫy. Dịch Kinh 易經 : Thiên địa nhân uân, vạn vật hóa thuần 天地絪縕,萬物化醇 trời đất un đúc giao cảm mà vạn vật hóa thuần.