砂 sa (9n)

1 : Cát vàng, đá vụn, sỏi vụn gọi là sa. Xem chữ sa 沙.