矧 thẩn (9n)

1 : Ví bằng, huống chi, dùng làm trợ từ.
2 : Chân răng.
3 : Cũng.