皭 tước (18n)

1 : Sạch, trắng.
2 : Tước nhiên 皭然 sạch làu làu.