璉 liễn (15n)

1 : Cái bát đựng xôi cúng ở tôn miếu đời xưa.