琪 kỳ (12n)

1 : Ngọc kỳ, cũng dùng để thí dụ các vật quý báu.