珍 trân (9n)

1 : Báu, đồ quý báu. Những vật gì quý báu đều gọi là trân cả.
2 : Coi quý báu. Như trân trọng 珍重, trân tích 珍惜, v.v.
3 : Ðồ ăn ngon. Như trân tu 珍羞 đồ ăn quý lạ.