櫂 trạo, trạc (18n)

1 : Cái mái chèo dài.
2 : Tiếng gọi chung về thuyền bè.
3 : Một âm là trạc. Mọc thẳng, tả cái dáng cành cây đâm thẳng lên.