樨 tê (15n)

1 : Người Giang Nam gọi quế là mộc tê 木樨.