樓 lâu (15n)

1 : Nhà lầu, phàm vật gì có từng trên đều gọi là lâu.