樅 tung (15n)

1 : Cây tung.
2 : Chót vót.
3 : Khua, đánh.