樁 thung (15n)

1 : Ðánh đập.
2 : Một âm là tràng. Cái cọc.