榭 tạ (14n)

1 : Sàn, nhà tập võ, cái đài có nhà ở gọi là tạ.