楛 hộ, khổ (13n)

1 : Cây hộ, đời xưa dùng làm tên.
2 : Một âm là khổ, đồ đạc xấu xí đáng loại ra gọi là khổ.