楘 mộc (13n)

1 : Lấy da bọc đòn xe cho đẹp gọi là mộc.