梹 [ tân ] (11n)

1 : Cây bông, thứ mọc như cỏ gọi là [thảo miên] [草棉] quả to như quả đào, chín thì nứt sợi bông ra, người ta dùng guồng kéo ra, xe làm sợi để dệt vải, thứ như thân cây gọi là [mộc miên] [木棉] cao bảy tám trượng, mùa xuân nở hoa kết quả, trong quả có bông, dùng làm chăn đệm được.