梳 [ sơ ] (11n)

1 : Cây lê.
2 : Ðường Minh Hoàng có tài âm nhạc, chọn ba trăm con em nhà nghề vào dạy ở trong vườn lê, vì thế ngày nay mới gọi rạp hát tuồng là [lê viên] [棃園]. Tục viết là [梨].
3 : Giả.