梨 [ lê ] (11n)

1 : Cái chốt cửa, tức là cái cựa gà khi khép hai cánh rồi kéo lại cho cánh cửa chặt lại.
2 : Một âm là [khốn]. Ðều, xắp cho bằng đều.
3 : Lại một âm là [ngôn]. Tên cây.