桹 [ lang ] (11n)

1 : [Quang lang] [桄桹] cây quang lang, trong lõi cây có phấn vàng làm bánh ăn được (một loài cây giống cây dừa). Cũng viết [quang lang] [桄榔].