桴 [ phù, phu ] (11n)

1 : Cái xà nhì.
2 : Cái dùi trống.
3 : Một âm là [phu]. Cái bè.